O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21

Č.j.: ZŠaMŠ/134/2020

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bukovec, příspěvková organizace, rozhodla svou ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

uchazeči s těmito registračními čísly

17042020/1

17042020/2

17042020/3

17042020/4

17042020/5

17042020/6

17042020/7

17042020/9

17042020/10

17042020/11

17042020/12

jsou přijati od školního roku 2020/2021 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bukovec, příspěvková organizace.

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, které byly podány ve dnech 15. - 22. 4. 2020 prostřednictvím zákonných zástupců. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti, škola rozhodla o přijetí k základnímu vzdělávání.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 4. 05. 2020 na veřejném místě v budově školy.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bukovec, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

 

V Bukovci dne 4. 5. 2020

 

Mgr. Lucie Nožková

   ředitelka školy