O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Seznam uchazečů přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2020/21

Č.j.: ZŠaMŠ/164/2020

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bukovec, příspěvková organizace, rozhodla svou ředitelkou podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

uchazeči s těmito registračními čísly

04052020/1

04052020/2

04052020/3

04052020/4

04052020/5

04052020/6

04052020/7

04052020/8

04052020/9

04052020/10

04052020/11

jsou přijati od školního roku 2020/2021 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bukovec, příspěvková organizace.

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, které byly podány v termínu 2. - 14. 5. 2020 prostřednictvím zákonných zástupců. Po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o přiměřené duševní a tělesné vyspělosti, škola rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 20. 05. 2020 na veřejném místě v budově školy.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bukovec, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

                      

V Bukovci dne 20. 5. 2020

 

Mgr. Lucie Nožková

ředitelka školy