O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Vzdělávací aktivity žáků 1. – 5. ročníku základní školy ve škole od 25. května 2020 - upřesnění

Vzdělávacích aktivit se zúčastní celkem 20 žáků.

 

V den nástupu 25. 5. 2020 musí žák odevzdat podepsané čestné prohlášení svému učiteli. 

Bezodevzdání čestného prohlášení nebude přítomnost ve škole žákovi umožněna.  

 

Aktuální informace ohledně náplně a organizace vzdělávacích aktivit: 

Vzdělávací aktivity znamenají výuku žáků ve třídách, bude se jednat přibližně o 3 vyučovací hodiny denně – hlavní předměty.  

Vzdělávací aktivity budou probíhat dle harmonogramu uvedeného níže: 

 

ročník

pedagog

učebna

čas příchodu ke škole

konec

 výuky

oběd

odchod

ze školy

2.

Mgr. Š. Sikorová

I. třída

8:15

11:40

11:50 – 12:10

12:20

3.

Z. Bulawová

polytechnická učebna

8:15

11:40

11:50 – 12:10

12:20

4.

mgr R. Byrtusová

II. třída

8:30

12:00

12:20 – 12:40

12:50

5.

mgr L. Vavřačová

přírodovědná učebna

8:30

12:00

12:20 – 12:40

12:50

          (Mgr. L. Nožková bude vyučovat AJ ve 3., 4. a 5. ročníku 1x týdně.)

 

- Přestávky budou žáci trávit formou relaxačních chvilek (v případě příznivého počasí na hrací ploše u školy). 

- Žákům, kteří se vzdělávacích aktivit ve škole nebudou účastnit, bude nadále zadávána práce na dálku elektronicky. 

- Žáci, kteří budou docházet do školy, nebudou již mít zadávánu domácí práci. 

- Žáci budou do školy přicházet v přesně určeném čase. U vstupu do budovy si žáka převezme jeho učitel. Vstup do budovy školy bude povolen pouze žákům, nikoli doprovázejícím osobám.  

- Všichni žáci budou nosit ve společných prostorách roušky, každý žák musí mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

- Během výuky budou žáci sedět v lavicích odděleně – jeden žák v lavici. 

- Během výuky v lavicích ve třídě žáci nebudou mít na sobě roušky, uloží si je do sáčku. 

- Při skupinové práci ve třídě budou žáci nosit roušky. 

- Žáci si budou z domu přinášet svačinu a pití, ve škole se čaj vařit pro žáky nebude. 

- Žáci budou ve škole přítomni po celou stanovenou dobu, která nemůže být z hygienických a organizačních důvodů změněna bez řádného důvodu a omluvy. Odchod žáka ze školy bude domluven individuálně (písemně v deníčku nebo žákovské knížce) první den výuky a nebude pocelou dobu změněn. Žák může odejít ze školy buď v čase vyznačeném pro konec výuky, nebo po obědě. To znamená, že dítě bude ze školy odcházet každý den ve stejnou dobu. V případě nepřítomnosti žáka je rodič povinen žáka omluvit nejpozději do 3 dnů a sdělit škole, zda se žák nadále bude účastnit vzdělávacích aktivit.  

- Školní jídelna bude v provozu. 

- Školní družina nebude v provozu, úplata za měsíc květen a červen nebude vybírána. 

 

Hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/20  

- Při tvorbě závěrečného hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 budou učitelé vycházet především z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020).  

- Učitelé zohlední podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání nadálku. Zohlední snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů. 

- Učitelé zohlední podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin (konec druhého pololetí poobnovení provozu). 

 

Vzdělávací aktivity ve škole od 25. května 2020 nejsou organizovány za účelem sbírání známek jako podkladů pro vysvědčení. Mohou však být pro některé žáky vítanou příležitostí pro zlepšení vlastního hodnocení. V průběhu vzdělávacích aktivit může být žák učitelem hodnocen a učitel tím získá další podklady pro závěrečné hodnocení prospěchu žáka. 

Předpokládáme, že závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení nebude odlišné od hodnocení žáka za 3. čtvrtletí školního roku 2019/20, se kterým byli všichni rodiče a žáci elektronicky seznámeni. Zlepšení prospěchu žáka je možné, záleží na domluvě s daným vyučujícím. Vyučující je povinen zachovat rovný přístup a informovat o této možnosti všechny žáky. 

Závěrečné hodnocení žáků bude provedeno v souladu s vyhláškou a metodikou MŠMT: 

Žáci a jejich rodiče budou individuálně třídním učitelem elektronicky informováni o závěrečném hodnocení na vysvědčení do 22. 6. 2020. 

Slavnostní ukončení školního roku a rozdávání závěrečného vysvědčení je naplánováno na úterý 30. 6. 2020. 

 

Mgr. Lucie Nožková

  ředitelka školy