Projekty

Sponzoři

           

Projekty

Školní a mezinárodní projekty realizované ve školním roce 2018/19

Naše škola se snaží zpestřit tradiční vyučování mimo jiné především projektovým vyučováním, které staví před žáky jeden či více konkrétních, smysluplných a reálných úkolů. Snažíme se, aby naši žáci pouze "nepřebírali" hotové poznatky z jednotlivých oborů, ale aby objevovali tyto poznatky sami, a to z důvodu potřeby. Projektové vyučování je přirozeným a nenásilným způsobem poznávání, respektuje individuální potřeby a možnosti dítěte, nezatěžuje jeho psychiku. Pomáhá k pozitivnímu vývoji osobnosti dítěte, umožňuje mu získávat poznatky spojené s prožitkem a smyslovým vnímáním. Do výuky zařazujeme nejen třídní a celoškolní projekty, ale rovněž projekty mezinárodní, jejichž prostřednictvím se děti seznamují s našimi sousedními zeměmi a dalšími zeměmi EU a dovídají se o jejich odlišných kulturách, tradicích a zvycích.


Od školního roku 2016/2017 je naše škola zapojena do dotačního projektu „Místní akční plán pro ORP Jablunkov, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000138“.

Bližší informace ohledně projektu naleznete zde: http://jablunkov.mapy-vzdelavani.cz/