Základní škola

Sponzoři

           

Základní škola

Jsme málotřídní škola se dvěma třídami a pěti ročníky. Žáci naší školy pochází z místního vesnického prostředí. Vyrůstají na pomezí tří států - Česka, Polska a Slovenska. V důsledku toho je spousta rodin národnostně smíšených. Charakteristickým rysem naší oblasti je používání typického lašského nářečí, které je směsicí češtiny a polštiny, ale také slov z německého jazyka. Mnoho žáků je spjato s agrární kulturou našeho regionu.

Ve škole vládne téměř rodinná atmosféra, děti pracují v méně stresujícím prostředí než je tomu ve velkých školách, všichni se navzájem dobře znají. Nižší počet žáků ve třídách umožňuje učitelům využívat individuální přístup k žákům, mohou upravit tempo výuky podle stupně vývoje žáka. Jelikož jsou žáci při výuce některých předmětů spojeni s žáky jiného ročníku, jsou nuceni naučit se pracovat samostatně, což skýtá velkou výhodu pro jejich pozdější studium. Spojení ročníků napomáhá rovněž k vybudování kladného vztahu starších dětí k mladším spolužákům, k ohleduplnosti vůči nim. Daří se nám úspěšně předcházet sociálně patologickým jevům (kouření, šikana), snažíme se vést děti ke zdravému životnímu stylu formou pohybových aktivit pravidelně zařazovaných do vyučovacích hodin ve spojení s osvojováním základních znalostí z oblasti zdravé výživy.

Pro výchovně vzdělávací práci v naší škole je charakteristické skupinové vyučování, uplatňujeme princip otevřené třídy. Do výuky zařazujeme velké množství celoškolních projektů, účastníme se i projektů mezinárodních. Žáci jsou často vystaveni příležitostem ke spolupráci a učí se respektovat ostatní. Během pěti let školní docházky se všichni žáci věnují hře na flétnu v projektu Pískání pro radost. Okolní kopce a vrcholy hor zdoláváme v projektu pod názvem Beskydský chodníček s dětmi od 1. do 5. ročníku s přihlédnutím k jejich tělesné zdatnosti. Organizujeme tematicky zaměřené besedy, vycházky do přírody a exkurze, kde si žáci ověřují využitelnost školních poznatků v praxi. Ve výuce využíváme moderní technologie, dbáme na vyváženost výuky. Žáci se vzdělávají v oblasti informatiky, používají výukové programy na počítačích a pracují s interaktivní tabuli, zároveň však tyto aktivity vyvažují pohybem a častým pobytem v přírodě.

Vybavení školy

  

Žákům základní školy jsou k dispozici tři kmenové učebny, dvě místnosti pro odpolední činnost školní družiny a jedna odborná počítačová učebna vybavená interaktivní tabulí. Prostorové uspořádání učeben podporuje kooperativní učení. Třídy jsou vybaveny koberci a lavičkami, které jsou využívány pro práci v komunitních kruzích. Materiálně technické vybavení je účelně využíváno, je-li to možné, probíhá výuka v autentickém prostředí. Hygienické zázemí je zmodernizováno, dovybaveno.