O škole

Spolupracující organizace

             

Ochrana osobních údajů a ochrana oznamovatelů

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Bukovec, příspěvková organizace, se sídlem Bukovec 214, 739 85 Bukovec, IČO: 75027283 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Základní škola a Mateřská škola Bukovec, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů: jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti nebo žákovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole. Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením § 60a, § 81 aj. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, předávají MŠMT.

Pokud Základní škola a Mateřská škola Bukovec, příspěvková organizace zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

požadovat od Základní školy a Mateřské školy Bukovec, příspěvkové organizace informaci o zpracování vašich osobních údajů;

požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Základní školou a Mateřskou školou Bukovec, příspěvkovou organizací;

požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Základní školou a Mateřskou školou Bukovec, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);

požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Základní školou a Mateřskou školou Bukovec, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;

vznést námitku proti zpracování osobních údajů Základní školou a Mateřskou školou Bukovec, příspěvkovou organizací;

požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Základní škole a Mateřské škole Bukovec, příspěvkové organizaci;

podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči Základní škole a Mateřské škole Bukovec, příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.


Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Základní školu a Mateřskou školu Bukovec, příspěvkovou organizaci:

Jméno: Ing. Taťána Groušlová

E-mail:  grouslova@jablunkovsko.cz

Tel.:       +420 601 169 616


Ochrana oznamovatelů

Osoba zodpovědná za přijímání a posuzování oznámení: ředitelka školy.

E-mailová adresa: zsbukovec@gmail.com

Telefonní číslo: 792 361 030 

Směrnice školy č. 58 o ochraně oznamovatelů zde.