Projekty

Sponzoři

             

eTwinning

            

Jsme zapojeni do aktivity eTwinning - společenství evropských škol.

eTwinning je platforma, přes kterou naši učitelé a žáci z různých evropských zemí vzájemně komunikují, spolupracují, zapojují se do projektů a sdílejí své nápady. eTwinning je největší a nejzajímavější komunita škol v Evropě. Aktivita eTwinning podporuje spolupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií (ICT). Účastníkům nabízí zázemí, nástroje a služby, díky kterým je krátkodobá či dlouhodobá spolupráce v rámci jakéhokoli předmětu jednodušší. 


Projekt eTwinning ve školním roce 2021/2022

CREATIVE MINDS

Projekt byl pokračováním spolupráce s partnerskou školou ze Španělska, aktivity navazovaly na aktivity uskutečněné v předešlém projektu a vybrali si je samotní žáci hned na začátku školního roku. Mezi hlavní cíle projektu patřilo: 
- procvičit si jazykovou komunikaci v anglickém jazyce prostřednictvím psaní e-mailů, natáčení videí, sledování tutoriálů,
- osvojit si znalosti používání moderních technologií prostřednictvím natáčení různých videotutoriálů,
- rozvíjet algoritmické myšlení prostřednictvím sestavování receptů a tanečních kroků a jejich záznamů,
- připravit se na projekt Erasmus +, do kterého by se obě strany rády v budoucnu zapojily.
Nejdůležitější na projektu bylo vzájemné učení. Naše děti se učily od španělských dětí a opačně. Poznávaly důležitost týmové spolupráce, která je podstatná pro jejich budoucí zapojení do pracovního světa.

Výstupy projektu jsou dostupné prostřednictvím platformy MS OFFICE 365.


Projekt eTwinning ve školním roce 2020/2021

PENPALS AROUND EUROPE

Letošní školní rok byl poznamenán několika přerušeními provozu školy, nám se však podařilo i přes všechny překážky realizovat mezinárodní projekt PENPALS AROUND EUROPE. Projektu se za naši školu účastnili všichni žáci 3. - 5. ročníku. Partnerskými školami jsou základní školy ze Španělska (Sangonera la Verde - Murcia), Itálie (Calderara di Reno -  Bologna) a Švédska (Göteborg). Naše spolupráce začala již v letních měsících, před začátkem školního roku. S učiteli partnerských škol jsme si připravili plán projektu a zaregistrovali jsme jej. Ukázalo se, že spolupráce dobře funguje, a proto doufáme, že partnerství bude trvat déle než pouhý školní rok.

 

Projekt byl realizován napříč třemi ročníky (3. - 5.) a napříč předměty včetně distanční výuky. U vyučovacích předmětů se jednalo o anglický jazyk, informatiku, pracovní činnosti a vlastivědu. Během projektu byly u žáků rozvíjeny následující klíčové kompetence:  

  • kompetence komunikativní: 

žáci se seznamovali s formami vhodnými pro písemnou komunikaci – psaní tradičních dopisů, e-mailů, učili se dodržovat vžité konvence pa pravidla 

  • kompetence k řešení problémů: 

žáci plnili úkoly, které vyžadovaly propojení znalostí z více vyučovacích předmětů 

žáci hledali originální přístupy v plnění jednotlivých aktivit – využívali různé aplikace a programy, radili se navzájem, přebírali zkušenosti a nápady od partnerů ze zahraničí 

  • kompetence k učení: 

žáci se seznamovali s různými způsoby získávání informací z rozličných pramenů: internet, encyklopedie, knihy, výukové programy apod., 

žáci diskutovali, kladli si otázky, hledali odpovědi – rozvíjeli svou fantazii a tvořivost 

žáci byli vyzýváni k navrhování postupů a konkrétních činností, k samostatnému rozhodování 

  • kompetence pracovní: 

žáci byli vedení k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel pro práci s ICT vybavením 

  • kompetence sociální a personální: 

žáci byly vybízení k účasti na hodnocení prací – učili se hodnotit svou práci i práci ostatních týmů včetně týmů zahraničních. 

 

  • Žáci v jednotlivých partnerských školách pracovali na tvorbě prezentací o svých rodných zemích.
  • Španělská škola inspirovala naše žáky k použití aplikace ChatterPix a k vytvoření mluvících avatarů.
  • Naši žáci inspirovali španělskou školu k tvorbě kvízu Kahoot. Společně se žáci pomocí prezentací a kvízů učili reálie o zemích svých kamarádů. 
  • K výměně tradiční dopisů posílaných poštou došlo celkem třikrát - každý žák měl přiřazeného kamaráda z partnerské školy a vyměnil si sním v průběhu projektu celkem tři dopisy.
  • Žáci se naučili díky projektu vytvářet tutoriály - videonávody na výrobu jednoduchých výrobků nebo staveb. Vyzkoušeli si i stavění modelů podle tutoriálů svých partnerů.