Projekty

Sponzoři

             

Hasík CZ

O projektu

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje již sedmým rokem zastřešuje na území Moravskoslezského kraje projekt Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Jak už s názvu vyplývá, projekt je zaměřen na vzdělávání dětí základních škol. V roce 2005 bylo koncepcí projektu stanoveno implementovat projekt do alespoň 60 % základních škol v Moravskoslezském kraji. 

Cíl projektu
Cílem preventivního projektu je pomocí odborně vyškolených instruktorů, z nichž většinu tvoří profesionální a dobrovolní hasiči, předat dětem ve dvou věkových rovinách školního života důležité informace z oblasti prevence před mimořádnými událostmi. Prostřednictvím výukových besed a preventivních materiálů vzbudit v dětech vztah k dané problematice, naučit je, jak mimořádným událostem předcházet, základním principům ochrany a chování v případě vzniku mimořádné události. V optimálním případě dojde k předání informací pomocí výukových besed a preventivních materiálů přes děti i na rodiče.
 
Podstata a systém výuky
Podstatou preventivního projektu je vzájemná důvěra a neustálá komunikace mezi přednášejícími instruktory a dětmi. V průběhu výuky přednášející směřují k vytvoření kamarádské atmosféry, pomocí níž se pak děti stávají její aktivní součástí.
Vlastní výuka je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je zaměřena na děti ve věku 7-10 let (první stupeň školní docházky; zpravidla 2. třída). Cílem první části je získání důvěry dětí a vytvoření respektu z ohně. Děti se naučí, jak se zachovat, hoří-li u nás v domě, jak přivolat pomoc, prohlédnou a obléknou si zásahový oblek, čímž dojde ke snížení strachu z vybavení a výstroje hasiče. Dále se v první části děti dovědí, co znamená zvuk sirény, co dělat při zvuku sirény a jak se vybavit při opuštění bytu. Na závěr první části jsou dětem rozdány výukové materiály s preventivní tématikou.