Základní škola

Sponzoři

             

O škole

Základní škola a Mateřská škola Bukovec je právním subjektem a hospodaří jako příspěvková organizace. Zřizovatelem je Obec Bukovec, okres Frýdek – Místek. Jsme málotřídní škola s pěti ročníky. Součástí školy je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Žáci po ukončení pětileté docházky přecházejí do spádové školy v Písku u Jablunkova. Naše budova se nachází na horním okraji obce, která se pyšní nejvýchodnějším bodem České republiky.


Základní škola

Žáci základní školy se od 1. 9. 2021 vzdělávají podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem „CESTA ZA POZNÁNÍM"

Snažíme se klást důraz na výchovu ke zdraví, jazykové vzdělávání a širší zavádění ICT do vyučování. Jsme otevřeni všem dětem, rodičům i veřejnosti a to jak obsahem vzdělávání, respektováním žáka jako osobnosti, naplňováním základních potřeb, tak zapojením školy do veřejného života - více informací naleznete zde.

Přednosti naší malotřídní základní školy

·       Škola se nachází v malebném venkovském prostředí, žáci mají možnost trávit významnou část dne na čerstvém vzduchu.

·       Nabízíme výuku v přátelském prostředí, pro které jsou charakteristické vztahy téměř rodinné.

·       Počet žáků ve třídách je nízký, učitel se díky tomuto počtu může žákům věnovat individuálně.

·       Nízký počet žáků ve třídě je příznivý i pro děti, které mají speciální vzdělávací potřeby.

·       Způsob výuky se liší od běžné základní školy, využíváme především formu skupinového vyučování a samostatnou práci.

·       Díky dostatečnému množství prostoru je o přestávkách žákům ponechána možnost pohybových aktivit a relaxačních her.  

·       Každoročně nabízíme našim žákům možnost absolvovat týdenní lyžařský výcvikový kurz v Bukovci.

·       Součástí školního vzdělávacího programu je povinná účast na plaveckém výcviku pro žáky 2. a 3. ročníku. Poplatek za plavecký výcvik hradí zřizovatel.

·       Žáci se učí samostatně pracovat, analyzovat problém a vhodně si rozvrhnout svoji práci. Nižší počet žáků v každém ročníku umožňuje téměř okamžité získávání zpětné vazby, informace o zvládnutí učiva. Tato skutečnost umožňuje učiteli mnohem častější kontakt, interakci se žáky a je schopen individuálního přístupu.

·       Uspořádání a spojování ročníků se každoročně upravuje s ohledem na co největší efektivitu výuky.

·       Někteří žáci mohou získávat nové informace od starších spolužáků, někteří si zase mohou látku zopakovat (pokud jsou spojené s nižším ročníkem).

·       Často dochází k situacím, kdy si žáci mohou pomáhat a vysvětlovat učivo spolužákům, což se v praxi projevilo jako velmi efektivní (ani učitel se nedokáže myšlení dětí tolik přiblížit jako děti samy).

·       Způsob malotřídní výuky je významně spojen s budováním samostatnosti žáků. Děti se učí spoléhat samy na sebe, spolupracovat s mladšími či staršími spolužáky, naučí se požádat o pomoc nebo pomoc poskytnout a tolerovat ostatní děti s jejich přednostmi i nedostatky. Tyto zkušenosti nemohou být dětem předkládány formou přednášek, ale nejlépe je pochopí, když se do těchto situací dostanou samy.

·       Způsob výuky v malotřídní škole se velmi blíží výuce ve vyspělých zemích (Švédsko, Finsko), nabízí kvalitní a plnohodnotné vzdělání.


Mateřská škola

Vzdělávací program mateřské školy nese název TAM, KDE SLUNÍČKO VSTÁVÁ, JE NÁM SPOLU DOBŘEFilosofií programu je rozvíjení vlastností dětí, které vede ke zdravému životnímu stylu, výchova dětí samostatných a zdravě sebevědomých, příprava nejen pro školu, ale i pro život cestou přirozené výchovy navazující na výchovu rodinnou.


Počátky školního vzdělávání v Bukovci

Nejvýchodnější obec České republiky Bukovec leží v podhůří Moravskoslezských Beskyd. Patří k nejstarším v Těšínském Slezsku. Zakládací listina pochází z roku 1353. Přesto, že se jednalo o malou podhorskou vesničku, první škola zde byla založena již v roce 1792. Do školy chodily děti od 6 do 12 let. Dříve kovář Sikora učil děti ve své kovárně. Psaly tehdy hřebíky na kameny. Roku 1855 nahradila dřevěnou školu stavba cihlová, kterou dal postavit habsburský arcikníže Albrecht. Neblahý vliv na vzdělání měla dle záznamů v kronice rozlehlost obce a značné vytížení dětí v hospodářství. V roce 1922 se některé děti ve 14 letech neuměly podepsat.                                                

Zřízení české školy v Bukovci

Česká menšinová škola obecná v Bukovci byla povolena roku 1924 výnosem ministerstva školství a národní osvěty v Praze č.j. 745-24-I ze dne 11. července 1924 a zřízena péčí Slezské matice osvěty lidové. Paní Marie Zoňová propůjčila svůj nedohotovený domek č. 179 Slezské matici osvěty lidové, která na své náklady budovu dostavěla. Školní rok započal až 5. září, kdy byly místnosti připraveny k výuce. Z 28 přihlášených dětí přišlo do školy první den pouze 5 - následek agitace proti české škole. Během roku počet žáků vzrostl na 21 - 6 děvčat a 15 chlapců. Zřízení této školy dokládá Kronika české školy obecné, která je uložena v nynější budově Základní školy a Mateřské školy Bukovec.

 

Stavba současné školy byla započata až v roce 1935 a 20. září 1936 byla předána svému účelu. Ve vedení školy se objevili muži i ženy. Po řediteli Josefu Krupaři nastoupil od 1. 9. 1970 do vedení školy Karel Kozielek. V roce 1976 se stal ředitelem Josef Zindel, kterého v roce 1981 vystřídala Libuše Cieslarová. Mgr. Libuše Stonawská řídila školu do 31. července 2014. Od 1. srpna 2014 zastává funkci ředitelky školy Mgr. Lucie Nožková, od 8. 9. 2021 po změně příjmení Mgr. Lucie Lukačková.