O škole

Spolupracující organizace

             

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tříleté. Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně.

Pro volební období 2020 - 2023 byli zvoleni:                                                    

zástupce pedagogů:   mgr Regina Byrtusová    (předsedkyně školské rady)

zástupce zřizovatele:  Marian Bojko

zástupce rodičů:         Petra Vavřačová