Základní škola

Sponzoři

             

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní poradenské pracoviště je tvořeno výchovnou poradkyní, která zároveň koordinuje jeho činnost, školní metodičkou prevence a speciálním pedagogem. Speciální pedagog vyučuje předmět speciálně pedagogické péče.

Výchovná poradkyně je pedagogickým pracovníkem, který je pověřen spoluprací se školskými poradenskými zařízeními. Škola spolupracuje s PPP v Třinci. a s SPC v Ostravě. Výchovná poradkyně se pravidelně účastní metodických setkání pořádaných PPP. Na poradenských službách školy se významně podílejí třídní učitelé.

Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Lukačková

Školní metodička prevence: mgr Libuše Vavřačová

Konzultační hodiny VP pro rodiče: čtvrtek 14:00 - 16:00

Konzultační hodiny VP pro žáky: čtvrtek 13:00 - 14:00

Konzultace lze dohodnout v jiném termínu telefonicky na čísle 792 361 030.


Program proti šikanování ve škole zde

Strategie primární prevence MSK 2019 - 2027 zde

Kyberšikana zde

Návykové látky zde

Podpůrná síť pro děti s depresemi:

Anorexie a bulimie

Desatero pro rodiče dětí s ADHD

Bezplatná právní pomoc - poradna pro rodiče zde


 

Naše škola spolupracuje s Centrem pro rodinu a sociální péči z. s. v Ostravě. V rámci spolupráce realizujeme u nás na škole každoročně program školské primární prevence ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA.

 

Program školské primární prevence - Škola osobního života (pro žáky 5. ročníku)